ทีมทันตแพทย์

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Chompunuch Sriphandungporn
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพ. ณฐเสฎฐ์ ตงกิจเจริญ

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน(หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Nathaset Tongkitcharoen

– Doctor of Dental Surgery (2nd Class Honors),Chiang Mai University

– Studies Master of Science and Higher Graduate Diploma Program in Orthodontics (International Program), Mahidol University

ทพญ.ปานฤทัย   นุตสถิตย์
ทันตแพทยสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 1)เหรียญทอง
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรม วุฒิบัตรทันตกรรมจัดฟัน
 
Dr.Panrutai Nutsathit
 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University
 • Resideney training in Orthodontics , Mahidol University  Diplomate  Thai Board  of  orthodontics

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินท์

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Royal College of Surgeons of Edinburgh
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันแบบใส Invisalign
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันด้านใน Brius

Dr. Tita Chiwasuchin

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
 • MClinDent in Orthodontics (Advanced Training), Eastman Dental Institute, University College London
 • The diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh (MOrth)
 • Certificate in Invisalign Orthodontics, Align Technology, USA
 • Certificate in Brius Orthodontics

ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา Thai Board of Orthodontics

Thipsupar Pureprasert
– Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
– Resideney training in Orthodontics , Mahidol University
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics, Thai Board of Orthodontics

ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 •  ดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน (โตเกียว,ญี่ปุ่น)
 •  วุฒิบัตร ทันตแพทยสภา

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
Specialist: Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University) Clincal Diploma in Orthodontics
 • Ph.D in Orthodontics (Tokyo,Japan)
 • Orthodontic board of Thai Councils

ทพ. นฤดล ตรีธัญญา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตควบประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล                          

Dr. Naruedon Trithanya                                                                   

 • Doctor of Dental Surgery 2nd class honors Chulalongkorn University
 • Studying a Master of Science Program with a Higher Diploma orthodontics Mahidol University

ทพญ.สุทธินี โชติค้ำวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยฉางกัง ไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน รพ. ฉางกัง ไทเป ไต้หวัน

Dr. Suthinee Chotcomwongse
Orthodontist

 • First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn University
 • Master of Science (MSc) in Craniofacial and Orthodontics , Chang Gung University, Taiwan
 • Cert. residency training in Craniofacial Orthodontics, Taipei Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Invisalign Cert., Invisalign provider
ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • (กำลังศึกษา) วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
Phunphimp Chanjavanakul
 • Doctor of Dental Surgery (First Class Honor), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • Candidate for Master of Science (Orthodontics), Mahidol University

ดร.ทพ. ธนภัทร ปฐมกุลมัย

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Thanapat Pathomkulmai

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
 • Ph.D. in Oral Health Science (Orthodontics), Prince of Songkla University

ทพญ.ชนิกานต์ สุขเกษม
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรนิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)
 • กำลังศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Charnikan Sukkasam

 • Dortor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University (First Honor)
 • Studying Master degree in Prosthodontics, Chulalongkorn University
 • Certificate of Continuing Education of Neodent Intensive Course (Implant)
 • Certificate of Participation of Basic E.MAX Course (IPS e.max technique for Veneers & Crown)

ทพญ.ลลิตา เจริญเมือง

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Dr. Lalita Charoenmuang

 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Chiang Mai University
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Prince of Songkla University
 • Master of Science in Oral and Maxillofacial Surgery, Prince of Songkla University

ทพญ. วิรดา วานิชรัตน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dr.Wirada Wanicharat

 • Doctor of Dental Surgery, Chiang Mai University
 • Master of Science, M.Sc.Clinical dentistry (Endodontics), Chiang Mai University

ทพ.ธนพจน์ นิลโมจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรนิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Thanapoj nilmoje

 • Specialist: Implantologist and Periodontist Clinical Diploma in Periodontics (Mahidol University,Thailand)

ทพญ.ศิรดา พัฒนพัวพันธุ์
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Sirada Patthanapuapun
General dentist

 • Doctor of Dental Sugery (DDS), M

ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Restorativedentistry, Sheffield University,UK
 • ปริญญาเอกสาขา DentalCeramics, Eastman dentalinstitute, UCL, UK
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Piyapanna Pumpaluk
Specialist: Restorative Dentist

 • Master of Science in RestorativeDentistry (Sheffield, UK)
 • Diploma of the Thai Board ofGeneral Dentistry

ทพญ. กัลย์สิรี เลิศสดใส
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Kalsiree Lertsodsai

 • Docter of Dental Surgery (DDS.), Mahidol University

ทพญ.ปติญญา วิเศษภูติ
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dr.Patinya Visetputi

 • Doctor of Dental Surgery. Thammasat University