ทีมทันตแพทย์

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Chompunuch Sriphandungporn
– Doctor of Dental surgery, Chulalongkorn University (DDS)
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn University

ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์ (พีชผล)
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Panrutai Bijaphala
Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery (DSS) , Chulalongkorn University
 • Resideney training in Orthodontics , Mahidol University

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics (Advanced Training), University College London
– Diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

Dr. Tita Chiwasuchin
Orthodontist
– Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics (Advanced Training), University College London
– Diploma of Membership in Orthodontics of the Royal College of Surgeons of Edinburgh

ทพญ.สุทธินี โชติค้ำวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยฉางกัง ไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน รพ. ฉางกัง ไทเป ไต้หวัน

Dr. Suthinee Chotcomwongse
Orthodontist

 • First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn University
 • Master of Science (MSc) in Craniofacial and Orthodontics , Chang Gung University, Taiwan
 • Cert. residency training in Craniofacial Orthodontics, Taipei Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
 • Invisalign Cert., Invisalign provider

ผศ.ทญ.ดร. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan

ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา Thai Board of Orthodontics

Thipsupar Pureprasert
– Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn University
– Resideney training in Orthodontics , Mahidol University
– Master of Clinical Dentistry in Orthodontics, Thai Board of Orthodontics

ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

Phunphimp Chanjavanakul
– Doctor of Dental Surgery (First Class Honor), Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ทพ.พงศ์พล พันธพฤกษ์
– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

Dr.Pongpon Phanthaphuek
– Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
– Resideney training in Orthodontics , Mahidol University